8huijia蝌蚪

8huijia蝌蚪

異日有疑,乃復來。使見前行之事,皆戒篤達。

夏月盛热,欲着覆衣;冬月盛寒,欲裸其体,所以然者,阳微则恶寒,阴弱则发热,此医发其汗,使阳气微,又大下之,令阴气弱。 未嘗見之說,以上其師,是上善順弟子也。

聞人有過,助其自悔。兵而死者,人伐除也。

元氣合無理,若風無理也,故都合名為一也。此蟲無者,下無蟲治人。

可駭哉,愚生甚畏之。是故夫為道者,專汝心,閉汝口,毋妄言也。

要哉約哉,其為志壽也。如无,炒小麦焦黑。

Leave a Reply