Yurisa大尺度

Yurisa大尺度

略曰:内湿外湿,犹真中类中之意。曰:子不观火之上冲乎,冲之势烈,压之以石,是阻其上冲之气机也。

痎疟或转为伏邪者,兼有冬寒内伏也。桂、麻、建中、理中、甘草诸方,见阳虚门;泻心、导赤、鸡子诸方,见阴虚门。

经以冬伤于寒,春必病温,夏必病热。今出乎至理之外,挺而不收,明明有阳无阴象也。

按《内经》以下,皆谓外中风邪,然地有南北之殊,不可一途而论。方约之本东垣内湿之意,以七情劳役之火,薰蒸脾胃水谷,而为湿热。

复取甘草从中合化,而真血有源源不竭之妙也。西南曰凄风,坤气所生,一曰凉风。

 诸家之论如是,上与经旨相符,下与今之中风诸证相合,岂可谓非外中于风欤。古人称为补血汤者,取阳生阴长之义。

Leave a Reply