Vol433女神Lavinia肉北海道旅拍私房性感内衣秀火辣身材诱惑写真39PLavinia肉爱蜜社

Vol433女神Lavinia肉北海道旅拍私房性感内衣秀火辣身材诱惑写真39PLavinia肉爱蜜社

无邪证邪脉可据者,阴亏火盛,阳虚暴脱等证,即类中风也。 今产妇病四十馀日,既酿成血虚欲脱而未脱之际,忽得补血之品,而血虚可复,又得补气之物,而血有统制。

泻出色青者,厥阴之寒化也。马惊即堕,信身入水中几死,吏即来救,信出之水中,衣尽濡,有间而身寒,已热如火,至今不可以见寒。

夫病人为外邪扰乱,气血大亏,中气未能骤复。 桂枝八钱茯苓二两白术一两甘草五钱按滋肾丸一方,乃补水之方,亦纳气归肾之方也。

人死而为神,为鬼,即在平日修持上判也。 不知伤寒者则恶寒,伤食者则恶食。

今两足冷如冰,乃水衰火极之象,人身水居其一,火居其二,火甚则津枯而骨髓失养,其实由肺之燥而津液不充,津液不充,邪火立起。惟以三建汤之属,能敛心液,能壮元阳,可以更生也。

 软数虚弦不静者,乃风驰水逝之象也。潜阳丹如前所解,有纳气归肾,伏火互根之妙用,故亦能治此病。

Leave a Reply