JJ午夜看4K片

JJ午夜看4K片

白埃下承土也。 心开窍于舌,舌者音声之机也。

)外感宜泻而内伤宜补,寒证可温而热证可清。发热不渴者,得太阳之气化也。

今时有用凉药而恐其太凉,用热药而恐其太热,是止知药之寒热,而不知病之邪正虚实也。 歌括∶保产无忧归芎芍,黄浓朴生甘草。

加味大造治骨蒸,参归杞柏连麦冬。此天地阴阳之邪,随人气之上下升降者也。

同志高明,引伸触类,一可贯十,十可HT百。肝受血则能视,足受血则能步,掌受血则能握,指受血则能摄。

不拘所见何症,但看黄而坚敛苍老者,脾胃两经邪气盛也,泻黄散。其脉沉者,荣气微也。

Leave a Reply