NO008Jolin妹妹G乳印象套图30PJolin妹妹DDYPantyhose

NO008Jolin妹妹G乳印象套图30PJolin妹妹DDYPantyhose

 阴脉之中,阳脉间一见焉,此阴中伏阳也。五损损于骨,骨痿不能起于床。

其脉起于目锐皆,上头角,络耳中,循胸?行身之侧,终于右足外踝。又都久美乃以比檷。

 夫暑湿多盛于春夏,以春分后地气上升,天气下降,二气交而土膏水溽润木泽,人身应之,暑湿之病见焉。至于先天,何由致力哉然先天者,后天之主宰也,后天者,先天之宅宇也。

小便清者,不可下也。由是随其气血不通处成瘀成积,以致五脏失其滋养,征于外而羸瘦不能饮食,肌肤甲错,面目黯黑,枯槁之状非一端可拟,但未经药坏,胃气未为所乱,都作一服,大夫不嫌其过峻,已经药坏,胃气已为所乱,宜变当归乳没之油滞而妨胃者,改用甘草杏仁以和之,地黄芍药以润之。

又曰、表邪不散,陷入于胃,胃中热盛,上乘于心,心为热冒,则神气昏乱,妄有所见而言也。以寒为阴而热为阳,以里为阴而表为阳。

大抒在第一椎下傍。以邪气在表,干于卫中,则自然汗出。

Leave a Reply